Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članaka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125/11., 64/15. i 112/18.) i članka 14. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnih prostora i usluga Poslovno-inovacijskog centra ,,BIC Vukovar“, KLASA:011-01/19-01/14, URBROJ:2196/01-02-19-6, od 22. studenoga 2019. godine, Vukovarska gospodarska zona d.o.o. dana 03. ožujka 2023. godine objavljuje:

JAVNI POZIV za davanje u zakup poslovnih prostora u Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar).