Usluge Poduzetničkog inkubatora

VGZ

Poduzetnički inkubator  prvenstveno je orijentiran na inovativna start-up poduzeća te na inovativna sveučilišna spin-out /spin-off poduzeća, koji uspješno prođu provjeru inovativnog koncepta („proof of concept“).

Poduzetnički inkubator korisnicima će pružati usluge ovisno o fazi njihova razvoja, a programi će uključivati pred-inkubacijske i inkubacijske programe namijenjene stvaranju tehnoloških poduzeća temeljenih na znanju i inovativnosti.

Osobitu potporu dobivat će nova poduzeća u sektorima informacijskih i komunikacijskih tehnologija, obnovljivih izvora energije, bio-tehnologije i obrade metala, no programi Poduzetničkog inkubatora BIC-Vukovar bit će otvoreni inovativnim poduzećima u svim sektorima.

Pred-inkubacijski program

Pred-inkubacija je proces razvoja od inovativne projektne ideje do izrade sveobuhvatnog poslovnog plana. Program započinje inicijalnim sastankom poduzetnika sa osobljem Poduzetničkog inkubatora, koje analizira i vrši procjenu projektne ideje.

Poduzetnicima u pred-inkubacijskom programu bit će besplatno na raspolaganju radna stanica sa mogućnošću korištenja zajedničke uredske opreme i infrastrukture (pristup internetu, printer, fotokopirni aparat i sl.).

Poduzetnicima u pred-inkubacijskom programu dodijelit će se mentor, koji će izraditi adekvatan pred-inkubacijski program za poduzetnike (sukladno njegovim potrebama), a u cilju uspješnog razvoja inovativne poslovne ideje s potencijalom za plasman na tržište.

Poduzetnicima u pred-inkubacijskom programu bit će na raspolaganju i usluge ostalih centara, prvenstveno usluge Edukacijskog centra (opće osposobljavanje, projektni menadžment, zaštita intelektualnog vlasništva i slične edukacije), odnosno ostale usluge za koje mentor procijeni da su potrebne poduzetniku u pred-inkubacijskoj fazi.

Na kraju pred-inkubacijskog programa Inkubacijski odbor Savjetodavni odbor(kojeg čine predstavnici PPI)  izvršit će procjenu inovativnosti i komercijalnog potencijala projektne ideje. Ukoliko se pokaže da projektna ideja ima zadovoljavajući potencijal, polazniku će se omogućiti prelazak u Inkubacijski program.

Trajanje predinkubacijskog programa ograničeno je na 6 mjeseci, a Savjetodavni odbor može na molbu poduzetnika razmotriti produljenje boravka u pred-inkubaciji.

inkubacijski program

Proces inkubacije odnosi se na stvaranje start-up poduzeća, njegov razvoj i ulazak u zrelu fazu poslovanja (post-inkubaciju), u kojoj poduzeće napušta Poduzetnički inkubator.

Inkubacijski program započinje inicijalnom procjenom start-up poduzeća, koje mora ispunjavati određene kriterije, kako bi pristupilo inkubacijskom programu. Najvažniji kriterij je pozitivna ocjena poslovnog plana od strane Savjetodavnog odbora (sastavljenog od predstavnika PPI), registracija poduzeća te posjedovanje inicijalnih financijskih sredstava.

Nakon pristupanja inkubacijskom programu poduzeću se dodjeljuje mentor koji izrađuje inkubacijski program prilagođen potrebama stanara inkubatora.

Usluge koje će se pružati poduzećima u inkubacijskom programu usmjerene su na razvoj poslovanja i na razvoj inovativnih proizvoda. Sukladno tome, poduzetnicima će osoblje Poduzetničkog inkubatora Vukovar, uz podršku mreže vanjskih suradnika (konzultanata) pružati različite usluge poslovnog savjetovanja (izrada poslovnog plana, istraživanje tržišta, izrada marketinškog plana, postavljanje organizacijske strukture, pomoć pri pronalaženju izvora financiranja, politike upravljanja kvalitetom, savjetovanje u vezi s upravljanjem intelektualnim vlasništvom, umrežavanje itd.) te im osigurati pristup vanjskim pružateljima usluga (knjigovodstvo, porezno savjetovanje, pravna i financijska ekspertiza i sl.).

Poduzećima u inkubacijskom programu na raspolaganju će biti vrhunska infrastruktura koja uključuje opremljene zajedničke prostorije (opremljena konferencijska dvorana, uredi za sastanke, čajna kuhinja).

Predviđeno trajanje inkubacijskog programa je minimalno 1 godina, a maksimalno 3 godine. Na kraju svake godine poduzeće će biti u obvezi podnijeti izvještaj Savjetodavnom vijeću o ostvarenim rezultatima i poslovni plan za iduću poslovnu godinu. Po završetku inkubacijskog programa i ulaska poduzeća u zrelu fazu poslovanja, izradit će se izlazna strategija poduzeća i omogućiti preseljenje u Centar inovativnog poduzetništva.

Edukacijske usluge

Sastavni dio Poduzetničkog inkubatora  je multifunkcionalna konferencijska dvorana, koja je opremljena potrebnom opremom za izvođenje treninga, seminara i radionica. Edukacijske usluge pružaju  se stanarima Poduzetničkog inkubatora i svim drugim zainteresiranim korisnicima . Jedan dio edukacijskih usluga izvode osposobljeni djelatnici Poduzetničkog inkubatora , a drugi dio edukacija izvode vanjski suradnici (predstavnici PPI, konzultanti i sl.).

 

Programi treninga za korisnike usluga i potencijalne stanare Poduzetničkog inkubatora

Naziv treningaCiljevi treninga
Od poslovne ideje do osnivanja  vlastitog  start-up poduzeća– Sudionici će naučiti koje su faze poduzetničkog procesa te kako se postaje poduzetnik;
–  Sudionici će naučiti koje su osnovne karakteristike poduzetništva te kako se od poslovne ideje dolazi do osnivanja vlastitog start-up poduzeća
Razrada poslovne ideje na konkretnom primjeru– Objasniti proces definiranja poslovnog modela potencijalnih poduzetnika i testiranje poslovne ideje
– Sudionici će na konkretnom primjeru proći proces razrade poslovne ideje
Osnove poduzetništva– Pojasniti karakteristike poduzetništva i koji su elementi potrebni da se postane uspješni poduzetnik
– Pojasniti izvore pronalaženja poslovnih ideja i metode analize poslovnih prilika
– Objasniti koje je korake potrebno učiniti prije početka poslovanja poduzeća
– Upoznati sudionike sa start-up modelom ulaganja i pokretanja poslovanja na temelju poduzetničke ideje
Zakonodavni okvir i pravni oblici poduzetništva– Sudionici će saznati tko je poduzetnik, što je poduzetništvo, što je malo gospodarstvo, koje vrste poduzetnika postoje i koji su kriteriji razvrstavanja
– Objasniti start-up poduzetnicima što osnovati, poduzeće ili obrt? Koji pravni oblik izabrati? Kako odrediti poslovno ime?
– Kako osnovati trgovačko društvo, kako obrt, koliki su troškovi osnivanja, godišnji fiksni troškovi, plaća i ostale obaveze
Poslovno planiranje– Ukazati na važnost izrade poslovnog plana
– Objasniti proces poslovnog planiranja
– Objasniti sadržaj i strukturu poslovnog plana
Analiza isplativosti poslovnog plana – metode vrednovanja poslovnog pothvata– Ukazati na ulogu ekonomsko/financijske analize poslovnog pothvata
– Objasniti metode vrednovanja poslovnog pothvata (tehnika diskontiranja, razdoblje povrata, NPV, IRR, RNPV)
– Objasniti razloge analize isplativosti poslovnog pothvata
– Ukazati na važnost interpretacije rezultata vrednovanja poslovnog pothvata
Izvori financiranja start-up poduzeća–         Ukazati na potencijalne izvore financiranja                                              start-up poduzetnika –         Pojasniti formalni i neformalni rizični kapital –         Pripremiti sudionike za prezentaciju poslovnog plana poslovnim anđelima i fondovima rizičnog kapitala –         Objasniti proces ulaganja fonda rizičnog kapitala
Osnove marketinga za male poduzetnike–         Sudionici će steći znanja o važnosti marketinga za male poduzetnike te o elementima strateškog i taktičkog marketinga; – Sudionici će steći znanja o „gerilskom“ marketingu i njegovim prednostima za mala i srednja poduzeća; – Sudionici će biti upoznati sa konceptom upravljanja odnosa sa kupcima (CRM) i kako ga primjeniti u poslovanju.
Oblikovanje i značenje financijskih izvještaja–         Naučiti osnovne pojmove, prihode, rashode, priljeve, odljeve –         Sudionici će upoznati financijske izvještaje – bilancu, račun dobiti gubitka, novčani tijek –         Sudionici će se upoznati sa financijskim pokazateljima-  pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i profitabilnosti –         Sudionici će saznati kada se plaća PDV i kada se postaje obveznikom PDV-a?
Osnove intelektualnog vlasništva za male poduzetnike–         Sudionici će saznati što je intelektualno vlasništvo, kakva je struktura intelektualnog vlasništva; u čemu je vrijednost intelektualnog vlasništva –         Upoznati se sa problematikom poduzetništva u RH i intelektualnog vlasništva –         Upoznati se sa upravljanjem intelektualnim vlasništvom i sa vrijednošću intelektualnog vlasništva –         Saznati koja je uloga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH