Povlastice

VGZ

POVLASTICE OD STRANE GRADA

Odlukom o porezima Grada Vukovara plaćanje poreza na tvrtku oslobođeni su:
a)    novi poduzetnici koji ujedno i zapošljavaju ,u razdoblju do tri godine,
b)    postojeći poduzetnici koji povećavaju zapošljavanje,u razdoblju do tri godine.

Rješenje o oslobađanju plaćanja poreza donosi Gradsko poglavarstvo na zahtjev poduzetnika koji udovolji uvjetima iz stavka 1.ovog članka.

Pravne i fizičke osobe nositelji prava građenja u Poduzetničkoj zoni Priljevo i Vukovarskoj gospodarskoj zoni koje će u zoni obavljati proizvodne djelatnosti oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti.
Poglavarstvo Grada Vukovara, po prijedlogu pročelnika Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom obrazovanju, zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi i proizvodnim djelatnostima te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Grada Vukovara.

Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada odobrit će plaćanje komunalnog doprinosa u više obroka ovisno o visini obračunatog iznosa komunalnog doprinosa u rokovima kako slijedi:
A) Fizičke osobe
– za komunalni doprinos u iznosu od  10.000,00 kn do  50.000,00 kn –
u  maksimalno 24  mjesečna obroka, s time da prvi obrok mora iznositi 30 % ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima s tim da visina obroka mora biti veća od 1.000,00 kuna.
– za komunalni doprinos u iznosu preko  50.000,00 kn
u  maksimalno 36 mjesečnih obroka, s time da prvi obrok mora iznositi 30 % ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima, s tim da visina obroka mora biti veća od 1.000,00 kuna.
B) Pravne osobe
– za komunalni doprinos u iznosu  preko 100.000,00  kn –
u maksimalno 36  mjesečnih obroka, s time da prvi obrok mora iznositi  30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima, s tim da visina obroka mora biti veća od 5.000,00 kuna.

Sve pravne i fizičke osobe nositelji prava građenja u Poduzetničkoj zoni Priljevo i Vukovarskoj gospodarskoj zoni oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za izgrađeni objekt u zoni od dana dobivanja uporabne dozvole za taj objekt, i to:
–    u prvoj godini 100%,
–    u drugoj godini 50% i
–    u trećoj godini 25%.

Trgovačka društva i obrti koji izgrade objekt namijenjen za proizvodne djelatnosti na
području Grada Vukovara oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za izgrađeni objekt od dana dobivanja uporabne dozvole za taj objekt, i to:
–    u prvoj godini 100%,
–    u drugoj godini 50%,
–    u trećoj godini 25%.

POVRAT UPLAĆENIH DOPRINOSA

Naputkom o ostvarivanju prava na povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koje uplate poslodavci sa sjedištem, odnosno s prebivalištem na području grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas (NN 49/02 – objavljen 03.05.2002.g.) uređuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava sukladno Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN  44/01) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o primjeni poticajnih mjera na području grada Iloka, općine Tovarnik i općine Lovas (NN 24/02).

Poslodavcem koji ostvaruje pravo na povrat uplaćenih doprinosa ne smatra se poslodavac kojemu se izdaci za plaću odnosno djelatnost osiguravaju:
– u državnom proračunu,
– u proračunu jedinica lokalne samouprave,
– u izvanproračunskim fondovima.

Pravo na povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za zaposlenike s prijavljenim prebivalištem na području grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas ostvaruje poslodavac koji ima registrirano sjedište, odnosno prebivalište na istim područjima, te fizička osoba koja ima registriranu djelatnost i prebivalište na područjima grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas.

Pravo na povrat uplaćenih doprinosa poslodavci ostvaruju od dana 24. svibnja 2001., a ne i na povrat doprinosa koje su morali platiti do 24. svibnja 2001. bez obzira što su te doprinose platili nakon stupanja na snagu toga Zakona. Pravo na povrat uplaćenih doprinosa ne odnosi se na uplatu mirovinskog doprinosa po osnovi kapitalizirane i individualizirane štednje II. stupnja.
Poslodavci podnose zahtjev za ostvarivanje prava na povrat uplaćenih doprinosa na obrascu Hrvat-skom zavodu za mirovinsko osiguranje – Područnoj službi Vukovar i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – Područnom uredu Vinkovci. Zahtjevu se prilaže sudski ili drugi odgovarajući akt o registraciji ili odobrenju o obavljanju poslovne djelatnosti (izvod iz registra Trgovačkog suda, obrtnica ili drugi odgovarajući akt o obavljanju djelatnosti) i preslika osobne iskaznice. FINA će na temelju dostavljenih zahtjeva, a na teret računa državnog proračuna, izvršiti povrat doprinosa poslodavcima.