Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članaka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125/11., 64/15. i 112/18.) i članka 23. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnih prostora i usluga Poslovno-inovacijskog centra ,,BIC Vukovar“, KLASA:372-01/23-01/1, URBROJ:2196/01-02-23-2, od 18. prosinca 2023. godine, Vukovarska gospodarska zona d.o.o. kao upravitelj Poslovno-inovacijskim centrom BIC Vukovar objavljuje JAVNI POZIV za davanje u zakup poslovnih prostora u Poslovno-inovacijskom centru BIC Vukovar.